Csak az önzetlen jótettek viszik előre a világot – Takács András atya szentmisét celebrált a Fatimai Szűzanya tiszteletére

2018. július 4. (szerda) 8:00

Június 13-án Takács András zalaegerszegi kórházlelkész mutatott be szentmisét a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató köszöntötte a győri szeminárium egykori növendékét. 

Csak annak értelmes az élete, aki elfogadja Isten világának rendjét, és teljesíti a Mindenható akaratát. Gyakran okosabbak és erősebbek akarunk lenni az Úrnál. Ebből származik nyomorúságunk.  Azonban Isten nem akarja pusztulásunkat. Ezért Fia által megadta a világnak a mindent elrendező megváltás kegyelmét – hangsúlyozta prédikációjában Takács András atya. Nem az lenne a normális, hogy Isten kegyelmében éljünk? A magát hatalmasnak és bölcsnek tartó ember nem ezt teszi, Isten mégis hazavárja. Isten jeleket küld, hogy észhez térítse tévelygő gyermekét. 

Azt kaptuk feladatul Istentől, hogy megmentsük magunkat és testvéreinket. Csak az önzetlen jótettek viszik előre a világot. Jézus Krisztus keresztje által az igazi bűnbánat szerzi meg minden ember számára az üdvösséget. Isten tudja, hogy gyengék és esendők vagyunk, hogy könnyebben választjuk a rosszat, mint a jót. Tudja, hogy a Sátán ármánykodik az életünkben. Azonban nem kell mást tennünk, mint elfogadnunk Isten kimeríthetetlen irgalmát. 

Isten Anyja napjaink történelméhez tartozó küldetése nem lehet más, mint az evangéliumi felhívás: minden ember térjen meg és tartson végre őszinte bűnbánatot. Imádkoznunk kell és áldozatot kell vállalnunk a bűnösök megtéréséért. Mások helyett nem tarthatunk bűnbánatot, azonban az egymásért vállalt ima és áldozat segít bennünket az üdvösség elnyerésében. 

A zalaegerszegi lelkipásztor ezt követően a bűnbánat gyakorlásának fontosságára hívta fel a figyelmet: „Lehet, hogy családunk, barátaink és ismerőseink körében lesznek olyanok, akik kigúnyolnak bennünket ezért, mondván, miért végezzük el a szentgyónást, ha ugyanolyanok maradunk, mint előtte, ugyanazokat a bűnöket követjük el újra és újra. Erre mindannyian nyugodtan válaszolhatjuk: »azért végzem el a szentgyónást, hogy rosszabb ne legyek, hogy minden esésből fel tudjak kelni, tovább tudjak haladni«. Aki őszintén meg tudja bánni a bűneit, az példakép a másik ember előtt.  Az köt bele a bűnbánó emberbe, aki nem akar a bűneivel szakítani.” 

Fohászkodjunk az ellenségeink megtéréséért, azokért, akik bántanak bennünket szóval, és talán tettel is. A bűnös ember az, aki legjobban rászorul Isten kegyelmére és irgalmára. Sok testi-lelki teher van mindannyiunk életében. Ezeket felajánlhatjuk másokért az engesztelés szellemében. Lehet, hogy ezzel szerezzük meg az Istentől távol lévő emberek számára a megtérés kegyelmét – buzdította a híveket Takács András atya, aki kórházlelkészként sokszor megtapasztalja, hogy azok a betegek, akik elfogadják és felajánlják szenvedésüket, megnyugodnak, és másképpen tudnak készülni az Úrral való találkozásra. 

A kérdés az, hogy mennyire vagyunk őszinték, amikor imádkozunk. Mennyire merjük szívünket és lelkünket valóban kitárni a Szűzanya és a Mindenható Isten előtt. Bármilyen lelkülettel is érkezzünk a templomba, a központ mindig az oltár, az áldozat bemutatásának helye legyen! Igyekezzünk minél közelebb jönni az oltárhoz, ahol a kenyér és a bor színe alatt jelen van az Úr Jézus Krisztus.

Takács András atya elmélkedését Szent II. János Pál pápa Szűzanyához szóló imádságával zárta: „Ó, emberek és népek Anyja, aki ismered minden szenvedésüket és reményüket, anyai szívvel érzed a világban folyó összes harcot a jó és a rossz, a világosság és a sötétség között, halld meg a Szentlélekben közvetlenül Szívedhez intézett kiáltásunkat. Öleld át az Anya és az Úr Szolgálóleánya szeretetével azokat, akik leginkább várják ezt a szeretetteljes lehajlást, és azokat is, akiknek odaadására te különösen is vársz. Vedd anyai oltalmadba az egész emberiséget, melyet, ó, Anyánk, bizalommal fölajánlunk neked. Jöjjön el mindenki számára a béke és a szabadság ideje, az igazság, az igazságosság és a remény ideje.”

Július 13-án, déli 12 órakor Horváth István mocsai plébános mutat be szentmisét a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Ács Tamás