Kántor alapszak indul a Győri Hittudományi Főiskolán

2016. január 27. (szerda) 11:00

Kategória: Hittudományi Főiskola

2016. szeptemberétől levelező rendszerű Római katolikus kántor alapszak indul a Győri Hittudományi Főiskolán. A képzés célja, hogy az egyházzene iránt elkötelezett és a liturgikus zenei hagyomány fejlődésére nyitott hívők elmélyítsék azokat a liturgikus és zenei ismereteket, amelyek segítségével aktívabb és tudatosabb módon kapcsolódhatnak a katolikus egyház istentiszteleti kultúrájába. Az alábbiakban a főiskola felhívását közöljük.

Az alapképzésben résztvevők számára lehetőség nyílik az egyházzenei részfolyamatokba való tudományos betekintésre, magas szinten elsajátíthatják a liturgikus orgonajátékot, valamint egyéni hangképzésben vesznek részt. A főiskolai kántor szakon szerzett képességek birtokában a hallgatók szélesebb látókörrel rendelkező zenei szakemberekké és hitükben, liturgikus szemléletükben, egyházzenei repertoárjukban megerősödött kántorokká válhatnak. A jelentkezésnek nem feltétele a kántori oklevél megszerzése és az egyházzenei gyakorlat sem. Szívesen várjuk olyan hívők jelentkezését is, akik korábban nem végeztek liturgikus szolgálatot, de zenei tanulmányaikban olyan szintre jutottak, ami lehetővé teszi a főiskolai képzésben való részvételt.

A felvételi követelmény és a vizsga anyaga:

 • érettségi bizonyítvány,
 • plébánosi ajánlás,
 • egy klasszikus szonatina 1. tétele zongorázása kottából,
 • egy Bach-mű zongorázása kottából, (aki már orgonál, egy orgona-darab is játszható helyette),
 • egy szabadon választott tétel éneklése a 9. gregorián miséből, kottából,
 • két szabadon választott népének kíséretének előadása a „Szent vagy, Uram!” orgonakönyv szerint,
  10 magyar népdal éneklése kotta nélkül,
 • 10 egyházi népének éneklése az Éneklő Egyház római katolikus népénekeskönyvből szabadon választva – mindegyiket első versszakkal, kotta nélkül,
 • hangközök, hármashangzatok, hármashangzat fordítások felismerése, éneklése szolmizálva, megadott alaphangra ABC-s névvel,
 • alapvető teológiai kérdések egy beszélgetés keretében.

Az alapszak elvégzése után lehetőség van továbblépni hitéleti mesterszakos, illetve osztatlan képzésre.

A felvételi vizsga anyagával és a képzés tematikájával, tartalmával összefüggésben, valamint az oktatási, szervezési, tudományos és jogi kérdésekkel kapcsolatban a Tanulmányi Osztályon keresztül kaphatnak segítséget, felvilágosítást: 96/528-279; 96/313-055, . A szakfelelős oktató: Dr. Maróti Gábor.